Kvarnbergsgru | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Skola
Telefon: 
070-1680324
Adress: 
Bergsgatan
Ort: 
Gustavsberg
Kommun: 
Värmdö
Postnummer: 
134 41
Huvudman: 
proVarmdo
E-post till ansvarig: 

Vilka är vi?

Kvarnbergsgruppen är en av Värmdö kommuns gemensamma undervisningsgrupper. I gruppen går för närvarande 31 elever fördelat på 4 grupper i årskurserna 6-9. Klassen startade höstterminen 2000 och tar emot elever från hela kommunen.

Vilka vänder vi oss till?

De flesta eleverna i klassen har diagnosen Aspergers syndrom eller någon annan diagnos inom Autismspektrat men även andra elever med ett utrett/dokumenterat behov av undervisning i en mindre grupp och en lugnare arbetsmiljö går i klassen.

Det finns inget bestämt om hur länge en elev går i Kvarnbergsgruppen. Alla har olika förutsättningar det finns därför ingen bestämd tidpunkt för när en elev helt ska övergå till "stor klass". En utslussning i något ämne i taget är det vanligaste men några går hela sin högstadietid i Kvarnbergsgruppen. I undervisningen och i vår övriga verksamhet har alla elever ett individuellt schema och undervisningen anpassas efter varje elevs behov av stöd.

Vilka ämnen erbjuder vi undervisning i?

Vi läser alla ämnen enligt läroplan och klassens lärare undervisar i alla teoretiska ämnen utom språkval. Läser man något ämne i stor klass på skolan kan man få stödundervisning och läxhjälp hos oss.

De praktisk/estetiska ämnena Bild Slöjd Idrott och hälsa Hem- och konsumentkunskap och Musik har eleverna med skolans ämneslärare.

Vi kan slussa ut elever i stor klass på skolan i olika ämnen efterhand som dom själva känner sig mogna för det och beslutet om att gå ut med elev och vårdnadshavare.

Vilket inflytande har elever och föräldrar?

4 ggr/läsår har vi schemalagda utvecklingssamtal. Om det finns behov av fler kan vi efter överenskommelse ha samtal oftare. Vi har också i övrigt ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Varje morgon har vi en halv timmes samling där vi pratar om dagen och ser på nyheter tillsammans detta sker i fyra grupper.  Vid dessa samlingar tar vi också upp frågor kring skolarbetet samt idéer kring utflykter studiebesök och annat som har med skolan att göra.

Vårdnadshavarna har också insyn i vårt arbete genom att vi varje vecka skickar ett veckobrev med en genomgång av vad den gångna veckan innehållit och information om den kommande veckans aktiviteter.

Farstavikens skola använder idag Schoolsoft för kommunikation med vårdnadshavare och elever. Där får alla information om lektioner läxor och andra arbeten i skolan. Därigenom kan vårdnadshavare och elever hela tiden hållas uppdaterade och få samma information. Den här vägen görs också frånvaroanmälan och här finns alla resultat och omdömen för att alla enkelt ska kunna följa hur det går i skolan.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med i vår verksamhet såväl under vanliga skoldagar som på utflykter och studiebesök. Vi har ingen särskild telefontid utan det går bra att ringa oss under hela skoldagen.

Vilken grundsyn styr vårt arbete?

Vår grundsyn är att alla barn ska ha rätt till likvärdig skolgång oavsett om man har lätt för sig eller inte. Därför är vi väldigt individinriktade i hela vårt arbete.

.

Alla måste också få möjlighet att förbereda sig för ”steget vidare” till gymnasium eller andra former av vidareutbildningar efter grundskolan.

Det kan i en del fall finnas behov av extra stöd även på gymnasiet. Därför arbetar vi hela tiden aktivt på att hålla våra kommunikationsvägar med Värmdös gymnasieskolor öppna och väl fungerande.

Var finns vi?

Vi är en del av Farstavikens skola/Kvarnberget i Gustavsberg. Där har vi har fyra specialinredda klassrum med en arbetsplats till varje elev samt flera rum som används såväl till rastverksamhet som till grupprum eller enskild undervisning.

Liksom övriga klasser deltar vi också i alla gemensamma aktiviteter såsom friluftsdagar avslutningar temadagar och olika traditioner på skolan.

Vi har också möjlighet att använda kommunens huvudbibliotek som ligger på kort gångavstånd från skolan.

.

Hur går intagningen till?

En placering i klassen initieras från respektive hemskola eller från vårdnadshavaren. Efter en första diskussion på hemskolan mellan vårdnadshavare rektor och skolans EHT kan man komma överens om att ansöka om en plats i klassen. Ansökan görs då av rektor för hemskolan till rektor för Farstavikens skola.

Klassens personal träffar sedan föräldrar och elever enligt en uppgjord arbetsgång för att informera om verksamheten. Ibland har vi denna informationsträff redan innan beslut är taget på hemskolan alltså innan den officiella ansökan görs.

Man är alltid välkommen att kontakta oss direkt med sina frågor även om en eventuell ansökan sedan måste gå den officiella vägen via rektorerna.

Om någon önskar så ordnar vi att eleven kan komma hit på besök under en skoldag eller vara med i arbetet under någon/några dagar.

Hur ser skolledning och personal ut?

Kvarnbergsgruppen är en del av Farstavikens skola/Kvarnberget och skolans rektor har huvudansvaret för klassen. Vi har också hjälp och stöd av skolans Elevhälsoteam.

Arbetslaget består av lärare, resurspedagog samt kurator. 

Vilken pedagogisk inriktning har vi?

I Kvarnbergsgruppen arbetar vi med tydliggörande pedagogik.

För oss innebär det att varje elev:

- har ett individuellt schema

- arbetar utifrån sin kunskapsnivå

- får det stöd hon/han behöver i varje givet ämne

- får möjlighet till enskild undervisning

- har en utvecklingsplan och en åtgärdsplan

- har möjlighet att själv påverka sina studier

- få stöd i socialfärdighetsträning

För mer information om verksamheten kontakta Kvarnbergsgruppen direkt

Annette Elliott

070-168 03 24